ສະບາຍດີ ຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ໝາກລ້ອມ ຢຸນຈີ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13663232, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ໝາກລ້ອມ ຢຸນຈີ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=ແຕ່ລະໝາກລ້ອມຢຸນຈີສະແດງໃຫ້ເຫັນພູມປັນຍາ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງຊາວປະເທດຈີນ., linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13657734,13657112,13659970,13647710,13641892, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=0, sticktime=0, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2023-02-09 17:11:42.0, logofile=/upload/resources/image/2023/02/09/1315315_520x390.png, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167593386416700, adduser=hongjunjie, addtime=2023-02-09 17:11:04.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Thu Feb 09 17:13:04 CST 2023, staticize=Y, commentenable=Y, commentstarttime=2023-02-09 17:11:42, nextcontent=13659970, prevcontent=0, configprops=contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentStartTime=2023-02-09 17:11:42 commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13659970 prevContent=0, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230209/48949.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230209/48949.mp4, filename=136632329682.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ໝາກລ້ອມ ຢຸນຈີ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 国宝\u201C云子\u201D","summary":"每一枚云子背后都折射出着中华民族的智慧以及深厚的文化底蕴。","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=0, name=ສະບາຍດີ ຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ໝາກລ້ອມ ຢຸນຈີ, link=/c/2023-02-09/13663232.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230209/48949.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2023 —

02/09

17:11

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译