ສະບາຍດີ ປີ້ງເຮີກ້ວຍ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13641892, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ປີ້ງເຮີກ້ວຍ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=​ປີ້ງ ເຮີກ້ວຍ ຢູ່​ແຂວງ​ຢຸນນານຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ລັກສະນະ​ກະຕືລືລົ້ນ​ຂອງ​ຊາວ​ຢຸນນານ,ມັນແມ່ນອາຫານເຊົ້າທີ່ຖືກເລືອກຈາກຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນແຂວງຢຸນນານ。, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13641377,13638973,13635425,13633844,13633452, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=17, sticktime=19, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-12-22 17:33:32.0, logofile=/upload/resources/image/2022/12/22/1262467_520x390.jpg, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167170156946800, adduser=hongjunjie, addtime=2022-12-22 17:32:49.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Wed Jan 04 18:28:45 CST 2023, commentstarttime=2022-12-22 17:33:32, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13641377, prevcontent=13647710, configprops=commentStartTime=2022-12-22 17:33:32 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13641377 prevContent=13647710, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221222/48350.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221222/48350.mp4, filename=136418921574.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=Sabaidi ປີ້ງເຮີກ້ວຍ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 烧饵块","summary":"云南的烧饵块就像云南人一样热情洒脱,是云南最接地气的清晨第一餐。","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=17, name=ສະບາຍດີ ປີ້ງເຮີກ້ວຍ, link=/c/2022-12-22/13641892.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221222/48350.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

12/22

17:33

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译