ສະບາຍດີ ລົດຊາດບຸນກຸດຈີນ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13657112, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ລົດຊາດບຸນກຸດຈີນ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=null, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13647710,13641892,13641377,13638973,13635425, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=2, sticktime=0, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2023-01-28 09:27:21.0, logofile=/upload/resources/image/2023/01/28/1299942_520x390.png, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167486920698800, adduser=hongjunjie, addtime=2023-01-28 09:26:47.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Sun Jan 29 10:26:37 CST 2023, commentstarttime=2023-01-28 09:27:21, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13647710, prevcontent=13657734, configprops=commentStartTime=2023-01-28 09:27:21 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13647710 prevContent=13657734, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230128/48775.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230128/48775.mp4, filename=136571122192.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ລົດຊາດບຸນກຸດຈີນ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 年味","summary":"","content":"","author":"","source":"","editor":""}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=2, name=ສະບາຍດີ ລົດຊາດບຸນກຸດຈີນ, link=/c/2023-01-28/13657112.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230128/48775.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2023 —

01/28

09:27

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译