ສະບາຍດີເຂົ້າໜົມກວນຕຸ້

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13647710, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີເຂົ້າໜົມກວນຕຸ້, author=ສະໜຸກ, editor=Xu Ting, summary=​ກິນ​ເຂົ້າໜົມ ເບິ່ງ​ລະຄອນ ແລະ ລົມກັນສິ່ງທີ່ປະຈໍາວັນ, ​,ແມ່ນ​ຊີວິດ​ທີ່​ສະບາຍໃຈທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ເມືອງ​ບູຮານ​ກວນຕຸ້. ຍ່າງເລາະຢູ່ເມືອງ​ບູຮານ​ກວນ​ຕຸ້ ,ໄດ້ເຫັນຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມກວນຕຸ້ຢູ່ທຸກໆແຫ່ງ., linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=16, sticktime=27, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2023-01-04 18:26:34.0, logofile=/upload/resources/image/2023/01/05/1276669_520x390.png, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167282809894300, adduser=dingxueqing, addtime=2023-01-04 18:28:19.0, modifyuser=dingxueqing, modifytime=Sat Jan 28 09:27:21 CST 2023, commentstarttime=2023-01-04 18:26:34, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13641892, prevcontent=13657112, configprops=commentStartTime=2023-01-04 18:26:34 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13641892 prevContent=13657112, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230104/48593.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230104/48593.mp4, filename=136477109878.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີເຂົ້າໜົມກວນຕຸ້.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 官渡粑粑","summary":"吃饼看戏,闲话家常 ,是官渡古镇最惬意的生活。漫步在官渡古镇,随处可见官渡粑粑老店 。","content":"","author":"丁雪清(实习)","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=16, name=ສະບາຍດີເຂົ້າໜົມກວນຕຸ້, link=/c/2023-01-04/13647710.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230104/48593.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ສະໜຸກ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2023 —

01/04

18:26

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译