ສະບາຍດີ ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນເອີຢວນ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13659970, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນເອີຢວນ, author=ສະໜຸກ, editor=Xu Ting, summary=ດ້ວຍມີຊັບພະຍາກອນບໍ່ນໍ້າອຸ່ນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເມືອງເອີຢວນເຄີຍເປັນສະຖານທີ່ເຮັດສະປາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13657734,13657112,13647710,13641892, recommendblock=:423:, copytype=0, copyid=0, hitcount=27, sticktime=38, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2023-02-02 11:39:38.0, logofile=/upload/resources/image/2023/02/03/1306745_520x390.png, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167530939051000, adduser=dingxueqing, addtime=2023-02-02 11:43:11.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Thu Feb 09 17:11:42 CST 2023, commentstarttime=2023-02-02 11:39:38, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13657734, prevcontent=13663232, configprops=commentStartTime=2023-02-02 11:39:38 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13657734 prevContent=13663232, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230201/48814.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230201/48814.mp4, filename=136599701570.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນເອີຢວນ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 洱源温泉","summary":"得益于得天独厚的温泉资源,洱源自古以来就是温泉疗养的胜地 。","content":"","author":"丁雪清","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=27, name=ສະບາຍດີ ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນເອີຢວນ, link=/c/2023-02-02/13659970.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230201/48814.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ສະໜຸກ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2023 —

02/02

11:39

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译