ສະບາຍດີ ເຂົ້າປຸ້ນໝໍ້ນ້ອຍ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13635425, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ເຂົ້າປຸ້ນໝໍ້ນ້ອຍ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=ໃນຫນຶ່ງເມືອງ,ອາຫານຫວ່າງແທດເໝາະກັບຄົນເຮົາທີ່ສຸດ,ຄົນຄຸນໝິງມັກສັ່ງເຂົ້າປຸ້ນ"ແບບສ່ວນຕົວ" ເຂົາເຈົ້າມັກຈະເອີ້ນເຂົ້າປຸ້ນນັ້ນວ່າ"ເຂົ້າປຸ້ນໝໍ້ນ້ອຍ"., linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13633844,13633452,13633194,13632891,13632008, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=26, sticktime=12, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-12-07 16:59:32.0, logofile=/upload/resources/image/2022/12/07/1249531_520x390.jpg, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167040351308800, adduser=hongjunjie, addtime=2022-12-07 16:58:33.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Thu Dec 15 17:27:29 CST 2022, commentstarttime=2022-12-07 16:59:32, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13633844, prevcontent=13638973, configprops=commentStartTime=2022-12-07 16:59:32 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13633844 prevContent=13638973, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221207/48150.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221207/48150.mp4, filename=136354256214.php, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ເຂົ້າປຸ້ນໝໍ້ນ້ອຍ.php, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 小锅米线","summary":"一个城市,小吃是最富有人情味的,地道昆明人 总喜欢那一口\u201C私人订制\u201D\u2014\u2014小锅米线。","content":"","author":"","source":"","editor":""}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=26, name=ສະບາຍດີ ເຂົ້າປຸ້ນໝໍ້ນ້ອຍ, link=/c/2022-12-07/13635425.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221207/48150.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

12/07

16:59

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译