【2021 ງານວາງສະແດງລາງວັນວິທະຍຸແລະໂທລະພາບ ນະຄອນຄຸນມິງ】ການເດີນທາງຂອງຫົວໃຈ ຄວາມຮັກຂອງຄວາມຝັນ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13641377, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=【2021 ງານວາງສະແດງລາງວັນວິທະຍຸແລະໂທລະພາບ ນະຄອນຄຸນມິງ】ການເດີນທາງຂອງຫົວໃຈ ຄວາມຮັກຂອງຄວາມຝັນ, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=null, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=11, sticktime=7, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-12-21 15:05:59.0, logofile=/upload/resources/video/2022/12/21/1261218_260x195.jpg, tag=, source=ສະບາຍດີ , weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167160635369700, adduser=hongjunjie, addtime=2022-12-21 15:05:54.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Thu Dec 22 17:33:31 CST 2022, staticize=Y, commentenable=Y, commentstarttime=2022-12-21 15:05:59, nextcontent=13638973, prevcontent=13641892, configprops=contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentStartTime=2022-12-21 15:05:59 commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13638973 prevContent=13641892, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=null, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=Y, convertsuccess=Y, duration=179, externalsource=null, filename=1261218.mp4, filesize=72.35MB, height=720, isexternalurl=N, isoriginal=null, oldfilename=7.心之旅 梦之恋 昆明篇 老挝语(3分钟).mp4, path=/upload/resources/video/2022/12/21/, producetime=null, suffix=mp4, width=1280, extend={"title":"【2021年度昆明市广播电视奖展播】心之旅 梦之恋 昆明篇","summary":"","content":"","author":"","source":"","editor":""}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=11, name=【2021 ງານວາງສະແດງລາງວັນວິທະຍຸແລະໂທລະພາບ ນະຄອນຄຸນມິງ】ການເດີນທາງຂອງຫົວໃຈ ຄວາມຮັກຂອງຄວາມຝັນ, link=/c/2022-12-21/13641377.shtml, videopath=/upload/resources/video/2022/12/21/1261218.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

12/21

15:05

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译