ສອນທ່ານຮຽນພາສາລາວ ບົດຮຽນທີ່ສາມ [ການຖາມທິດທາງ]

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13665802, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133946, cataloglevel1=133946, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001786, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສອນທ່ານຮຽນພາສາລາວ ບົດຮຽນທີ່ສາມ [ການຖາມທິດທາງ], author=ສຸດໃຈ, editor=Xu Ting, summary=null, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=25, keyword=null, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=0, sticktime=0, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2023-02-16 09:37:16.0, logofile=/upload/resources/image/2023/02/16/1320554_260x195.png, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=167651137776200, adduser=liyue, addtime=2023-02-16 09:36:18.0, modifyuser=liyue, modifytime=2023-02-16 09:54:14.0, commentstarttime=2023-02-16 09:37:16, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13593238, prevcontent=0, configprops=commentStartTime=2023-02-16 09:37:16 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13593238 prevContent=0, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230216/48982.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230216/48982.mp4, filename=13665802465.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສອນທ່ານຮຽນພາສາລາວ ບົດຮຽນທີ່ສາມ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"教你学老挝语 第三课【问路】","summary":"","content":"","author":"","source":"","editor":""}, topcataloginnercode=001786, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=0, name=ສອນທ່ານຮຽນພາສາລາວ ບົດຮຽນທີ່ສາມ [ການຖາມທິດທາງ], link=/c/2023-02-16/13665802.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2023/20230216/48982.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ສຸດໃຈ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2023 —

02/16

09:37

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译