ສະບາຍດີ ເຂົ້າໜົມດອກໄມ້!

ມາຈາກ:ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ

{id=13627136, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ເຂົ້າໜົມດອກໄມ້!, author=ສະໜຸກ, editor=Xu Ting, summary=ກິ່ນອາຍດອກໄມ້,ກິ່ນອາຍຄຸນໝິງ,ກິ່ນອາຍຢູນນານ., linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=13623519,13620438,13521238,13519192,13519182, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=21, sticktime=9, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-12-01 19:09:29.0, logofile=/upload/resources/image/2022/11/17/1231829_520x390.png, tag=, source=ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=166989259158600, adduser=dingxueqing, addtime=2022-11-17 19:16:15.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=Thu Dec 08 10:18:38 CST 2022, commentstarttime=2022-11-17 19:09:29, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13623519, prevcontent=13633452, configprops=commentStartTime=2022-11-17 19:09:29 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13623519 prevContent=13633452, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221117/47960.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221117/47960.mp4, filename=136271365749.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ເຂົ້າໜົມດອກໄມ້!.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 鲜花饼","summary":"花味 是昆明味 也是云南味。","content":"","author":"丁雪清(实习)","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=21, name=ສະບາຍດີ ເຂົ້າໜົມດອກໄມ້!, link=/c/2022-12-01/13627136.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221117/47960.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ສະໜຸກ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

12/01

19:09

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译