ສະບາຍດີ ນົກນາງນວນປາກແດງ!

ມາຈາກ:ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ

{id=13623519, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ນົກນາງນວນປາກແດງ!, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xu Ting, summary=ນະຄອນ​ຄຸນ​ໝິງຂອງ​ແຂວງ​ຢຸນນານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ "ບ້ານ​ຂອງ​ນົກນາງນວນປາກແດງ", linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=null, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=13, sticktime=13, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-11-29 18:31:34.0, logofile=/upload/resources/image/2022/11/10/1224285_520x390.jpg, tag=, source=ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=166989259158599, adduser=hongjunjie, addtime=2022-11-10 18:31:18.0, modifyuser=liyue, modifytime=Fri Dec 02 10:19:17 CST 2022, commentstarttime=2022-11-29 18:31:34, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13620438, prevcontent=13627136, configprops=commentStartTime=2022-11-29 18:31:34 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13620438 prevContent=13627136, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221110/47809.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221110/47809.mp4, filename=136235198657.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ນົກນາງນວນປາກແດງ!.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"Sabaidi 红嘴鸥","summary":"云南昆明被誉为\u201C海鸥之乡\u201D\n","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=13, name=ສະບາຍດີ ນົກນາງນວນປາກແດງ!, link=/c/2022-11-29/13623519.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20221110/47809.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

11/29

18:31

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译