ສອນທ່ານຮຽນພາສາຈີນ ບົດຮຽນທີ່ສອງ

ມາຈາກ:ສະບາຍດີ

{id=13593250, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133977, cataloglevel1=133977, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001789, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສອນທ່ານຮຽນພາສາຈີນ ບົດຮຽນທີ່ສອງ, author=ສຸດໃຈ, editor=Xu Ting, summary=null, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=25, keyword=学汉语,汉语, relativecontent=null, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=8, sticktime=3, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-08-31 09:51:21.0, logofile=/upload/resources/image/2022/09/03/1160942_260x195.jpg, tag=, source=ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=166199715740800, adduser=liyue, addtime=2022-09-01 09:52:37.0, modifyuser=liyue, modifytime=Mon Sep 05 16:29:45 CST 2022, commentstarttime=2022-09-01 09:51:21, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13522676, prevcontent=0, configprops=commentStartTime=2022-09-01 09:51:21 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13522676 prevContent=0, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220901/47022.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=0, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220901/47022.mp4, filename=135932502913.mp4, filesize=null, height=0, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສອນທ່ານຮຽນພາສາຈີນ ບົດຮຽນທີ່ສອງ.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=0, extend={"title":"教你学汉语第二课","summary":"","content":"","author":"","source":"","editor":""}, topcataloginnercode=001789, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=8, name=ສອນທ່ານຮຽນພາສາຈີນ ບົດຮຽນທີ່ສອງ, link=/c/2022-08-31/13593250.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220901/47022.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ສຸດໃຈ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xu Ting]

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

08/31

09:51

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译