ສະບາຍດີ ຄຸນໝິງ!

ມາຈາກ:ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ

{id=13521238, siteid=146, dimensionid=1, catalogid=133939, cataloglevel1=133939, cataloglevel2=0, cataloglevel3=0, cataloglevel4=0, cataloginnercode=001779, branchinnercode=00010021, contenttypeid=Video, title=ສະບາຍດີ ຄຸນໝິງ!, author=ຄຳປະເສີດ, editor=Xuting, summary=ຄຸນໝິງທີ່ສວຍງານ。, linkflag=N, platformattribute=3, attribute=17, keyword=ຄຸນໝິງ, relativecontent=13519192,13519182, recommendblock=null, copytype=0, copyid=0, hitcount=83, sticktime=0, publishflag=Y, priority=1, publishdate=2022-03-18 17:53:42.0, logofile=/upload/resources/image/2022/03/29/1012963_260x195.jpg, tag=, source=ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸນໝິງ-ສະບາຍດີ, weight=0, contributeflag=null, contributeuid=0, topflag=N, topdate=null, orderflag=164759721079000, adduser=hongjunjie, addtime=2022-03-18 17:53:31.0, modifyuser=hongjunjie, modifytime=2022-03-29 15:36:09.0, commentstarttime=2022-03-18 17:53:42, staticize=Y, commentenable=Y, nextcontent=13519192, prevcontent=0, configprops=commentStartTime=2022-03-18 17:53:42 contentTemplateID= staticize=Y commentEnable=Y commentEndTime= channelAttribute= nextContent=13519192 prevContent=0, prop1=null, prop2=null, prop3=null, prop4=null, redirecturl=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220317/45138.mp4, refername=null, referurl=null, shorttitle=null, shorttitlestyle=, sourcetitle=null, sourceurl=null, staticfilename=null, subtitle=null, template=, templateflag=N, titlestyle=color:;, uptitle=null, convertflag=N, convertsuccess=null, duration=80, externalsource=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220317/45138.mp4, filename=135212389135.mp4, filesize=21.01MB, height=1080, isexternalurl=Y, isoriginal=null, oldfilename=ສະບາຍດີ ຄຸນໝິງ!.mp4, path=null, producetime=null, suffix=mp4, width=1920, extend={"title":"你好 昆明!","summary":"美丽的昆明。","content":"","author":"洪俊杰","source":"昆明信息港-萨拜迪","editor":"徐婷"}, topcataloginnercode=001779, ckecommentflag=, channelattribute=, contenttemplateid=, commentendtime=, contentworkflowinstanceid=0, commoncontentdimcatalogidset=null, hitcountscript=83, name=ສະບາຍດີ ຄຸນໝິງ!, link=/c/2022-03-18/13521238.shtml, videopath=https://hdmp4.kunming.cn/2022/20220317/45138.mp4, videoresolutiontype={"default":"默认","smd":"标清","hd":"高清","spd":"超清"}, playhtml=null, maincatalogid=null}

[ບັນນາທິການ:ຄຳປະເສີດ]

[ບັນນາທິການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ:Xuting]

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້:

1CNY = LAK

-

— 2022 —

03/18

17:53

— ແບ່ງປັນ —

ແປ
翻译